Awareness through the senses -Medvetenhet genom sinnena.

 

 ( Ps. Längre ner kommer orginaltexten på engelska som Osho berättade den.

Läs den svenska översättningen för att få en orientering om meditationstekniken. Gå sedan till orginaltexten på engelska . Ds )

 

 

 

When vividly aware through some particular sense,

keep in that awareness.

 

Du ser genom dina ögon. Kom ihåg, du ser genom dina ögon. Ögon kan inte se; du ser genom dem. Den som ser är gömd bakom, ögonen är bara öppningar, bara fönster. Men vi fortsätter att tänka oss att vi ser med ögonen; vi fortsätter tänka  oss att vi hör med öronen. Ingen har någonsin hört med öronen. Du hör genom öronen, inte med öronen. Den som hör är gömd bakom. Öronen är bara mottagningsorgan.

 

När du är livligt/intensivt medveten genom något särskilt sinne, stanna i den medvetenheten.

 

Jag berör dig: Jag tar på dig hängivet, en handtryckning. Handen berör dig inte: Jag berör dig, genom handen; handen är bara instrumentet. Så det finns två typer av beröring -När jag verkligen berör dig och när jag undviker beröring. Jag kan röra din hand och undvika beröring. Jag behöver nödvändigtvis inte vara närvarande i min hand (bara för att jag rör dig), jag skulle kunna dragit mig tillbaka. Pröva detta och du kommer uppleva en annorlunda, avlägsen känsla. Lägg din hand på någon och dra dig in i dig själv. En död hand är där, inte du. Och om den andra är känslig så kommer han känna en död hand. Han kommer känna sig förolämpad. Du luras; du bara visar att du rör, men du berör inte.

Kvinnor är väldigt känsliga när det gäller detta; du kan inte lura dem. De har större känslighet vid beröring, vid kroppsberöring, så de vet. Mannen kan säga vackra saker. Han kan ha tagit med blommor och kan säga "jag älskar dig", men hans beröring kommer att visa att han inte är där. Och kvinnor har en intuitiv känsla om när du är med dem och när du inte är med dem.

Barn är väldigt känsliga, du kan inte lura dem. Du kan klappa dem, men de vet att det är en död klapp. Om din hand inte är flödande energi, kärleksfull energi, så vet de. Då är det precis som om en död sak använts. När du är fullständigt närvarande i din hand, när du har flyttat Dig, när ditt centrum av varande har kommit till din hand, när din själ är där, då har beröringen en annan kvalité.

Den här sutran säger att sinnena bara är dörrar, mottagningsstationer, medier, instrument, mottagare. Du är gömd bakom.

 

När du är livligt medveten genom något särskilt sinne, stanna kvar i den medvetenheten.

 

Medan du lyssnar på musik, glöm inte dig själv (i örat), förlora inte dig själv inne i örat. Kom ihåg medvetenheten som är gömd bakom. Var vaken! Medan du ser någon... Pröva detta. Du kan pröva det med en gång, genom att titta på mig. Vad händer? Du kan titta på mig med ögonen... och när jag säger "med ögonen" betyder det att du inte är medveten om att du är gömd bakom ögonen. Du kan titta på mig genom ögonen, och när jag säger "genom ögonen" då är ögonen endast (som linser) mellan dig och mig. Du står där bakom ögonen och tittar ut genom dem, precis som om någon tittar genom ett fönster eller genom glasögon.

Har du sett någon tjänsteman på banken se över sina glasögon? Glasögonen har glidit fram på näsan, och han tittar. Se på mig på det sättet, mot mig, som om du bara tittar ovanifrån dina ögon, som om ögonen har glidit ner lite på näsan och du står bakom och tittar på mig. Plötsligt kommer du känna en förändring i kvalitén. Ditt fokus ändras; dina ögon blir bara dörrar. Detta blir till en meditation.

När du hör, hör bara genom öronen och förbli medveten om ditt inre center. Vid beröring, berör endast genom handen och kom ihåg den inre som är gömd bakom. Från vilket sinne som helst kan du uppleva ditt inre center. Och varje sinne leder till det inre centret; de måste rapportera. Det är därför som du, då du hör mig och då du ser mig, då du hör mig genom dina öron och då du ser mig genom dina ögon, djupt inom dig vet att du ser samma person, som du också hör.

Om jag har någon kroppslukt kommer din näsa känna lukten, och då kommer tre olika sinnen att rapportera till samma centrum. Det är därför du kan samordna dem; annars skulle det vara svårt. Om det skulle vara dina ögon som ser och dina öron som hör, skulle det vara svårt att veta om du hör samma person som du ser, eller om det är två olika personer, eftersom dessa två sinnen är olika och aldrig möts. Dina ögon har aldrig haft vetskap om dina öron och dina öron har aldrig hört dina ögon. De känner inte varandra. De har aldrig träffats; de har inte ens blivit presenterade för varandra.

Så hur blir allt syntetiskt[1]? Öron hör, ögon ser, händer berör, näsan luktar, och plötsligt vet du någonstans inuti dig själv att det är samma man som du hör, ser, berör och luktar på.

Medvetande är inte det samma som sinnena. Varje sinne rapporterar till detta medvetande -och i detta medvetande, i detta centrum faller allt in, passas ihop och blir till ett. Detta är mirakulöst!

Jag är ett, utanför dig, jag är ett! Min kropp och min kropps närvarande, min kroppslukt, mitt tal, är ett. Dina sinnen kommer dela mig. Dina öron kommer rapportera om jag säger något, din näsa kommer rapportera ifall det finns någon lukt, dina ögon kommer rapportera om jag kan bli sedd och är synlig. De kommer dela mig i delar. Men någonstans inuti dig kommer jag igen att bli ett.

Där jag blir ett inuti dig, är ditt varandes centrum. Detta är ditt medvetande och du har glömt det fullständigt. Denna glömska är okunnigheten, och medvetandet kommer öppna dörrarna till själv-ihågkommande. Och du kan inte känna dig själv på något annat sätt.

 

När du är livligt medveten genom något särskilt sinne, stanna kvar i den medvetenheten.

 

Fortsätt vara i den medvetenheten: håll kvar medvetenheten, fortsätt vara vaken. Det är svårt i början. Vi fortsätter falla i sömn, och det verkar ansträngande att se genom ögonen. Det är enkelt att titta "med" ögonen. I början kommer du uppleva det som ansträngande att -se genom ögonen. Du kommer inte bara uppleva det som ansträngande; personen du ser på kommer också uppleva det som ansträngande.

Om du ser på någon genom ögonen kommer denne att uppleva det som om du gör intrång, som om du beter dig oartigt (fel betéende). Om du ser genom ögonen kommer den andre plötsligt att bli medveten om att du inte uppför dig ordentligt, för din blick kommer bli genomträngande, din blick tränger in djupare. Om den kommer från ditt djup, kommer den tränga in till den andres djup. Det är därför som samhället har den inbyggda säkerhetsrutinen: se aldrig för djupt in i någon såtillvida du inte är kär. Om du är kär så kan du se djupt in i den andre; du kan tränga in till det yttersta djupet eftersom den andre inte är rädd. Den andre kan vara naken, näck, den andre kan vara sårbar. Den andre kan vara öppen för dig. Men vanligtvis är du inte tillåten att se rakt, genomträngande om du inte är kär.

I Indien kallar vi en sådan person som ser genomträngande på det sättet för "luchcha". En luchcha betyder en som ser. Ordet luchcha kommer från lochan ; Lochan betyder ögon och  "a luchcha" är någon som blivit ögon som ser dig[2]. Så pröva inte detta på någon som du inte känner; han kommer tro att du är en Luchcha!

Pröva detta först med föremål -en blomma, ett träd, stjärnorna i natten. De kommer inte känna det som om du tränger dig på och de kommer inte att protestera. Istället kommer de gilla det och känna sig bra och uppskattade. Pröva först med dem och sedan med kära personer -din fru, ditt barn. Ta upp ditt barn i knät ibland och se på honom genom dina ögon, och barnet kommer förstå. Han kommer förstå mer än någon annan, för han är fortfarande ostympad av samhället, fortfarande oförvanskad, fortfarande naturlig. Han kommer känna djup kärlek om du ser genom ögonen; han kommer känna din närvaro.

Se på din älskade, och allt eftersom du börjar känna teknikenn och blir bekant med dess konst, så kommer du kunna se på vem som helst -för då kommer ingen kunna veta att någon sett så djupt in i dem. Och när du väl har den här förmågan att alltid förbli vaken bakom dina sinnen, så kan dina sinnen inte lura dig. Annars lurar sinnena dig.

I en värld som bara är ett skådespel har de lurat dig att uppleva världen som verklig. Om du kan se genom sinnena och förbli vaken, så kommer världen mer och mer uppenbara sig som illusorisk, drömlik, och du kommer kunna tränga in till dess substans -dess innersta substans. Denna substans är brahman.

 

Översättning : Devadas och Linda. vid Fria Akademin.

 

 

VBT. Chapter 39. technique: 63.  Be aware who is sensing.

 

"WHEN VIVIDLY AWARE THROUGH SOME PARTICULAR SENSE, KEEP IN THE AWARENESS."

You see through your eyes. Remember, you see THROUGH your eyes. Eyes cannot see; you see through them. The seer is hidden behind, the eyes are just the opening, just the windows. But we go on thinking that we see by the eyes; we go on thinking we hear by the ears. No one has ever heard by the ears. You hear THROUGH the ears, not BY the ears. The hearer is hidden behind. The ears are just receptive organs.

I touch you: I give you a loving touch, a handclasp. The hand is not touching you: I am touching you, through the hand. The hand is just instrumental, so there can be two types of touch -- when I really touch you and when I just avoid touch. I can touch your hand and avoid touch. I may not be there in my hand, I may have withdrawn. Try this, and you will have a different, a distant feeling. Put your hand on someone and withdraw yourself. A dead hand is there, not you. And if the other is sensitive, he will feel a dead hand. He will feel insulted. You are deceiving; you are just showing that you are touching, and you are not touching.

Women are very sensitive about it; you cannot deceive them. They have a greater sensitivity of touch, of body touch, so they know. The husband may be talking beautiful things. He may have brought flowers and he may be saying, "I love you," but his touch will show that he is not there. And women have an instinctive feeling when you are with them and when you are not with them. It is difficult to deceive them unless you are a master. Unless you are a master of your own self, you cannot deceive them. But a master would not like to become a husband, that is the difficulty.

Whatsoever you say will be false; your touch will show it. Children are very sensitive, you cannot deceive them. You may pat them, but they know that this is a dead pat. If your hand is not a flowing energy, a loving energy, they know. Then it is just as if a dead thing is being used. When you are present in your hand in your totality, when you have moved, when your center of being has come to the hand, when your soul is there, then the touch has a different quality.

This sutra says that the senses are just doors, receiving stations, mediums, instruments, receptors. You are hidden behind. "WHEN VIVIDLY AWARE THROUGH SOME PARTICULAR SENSE, KEEP IN THE AWARENESS." While hearing music, don't forget yourself in the ear, don't lose yourself into the ear. Remember the awareness that is hidden behind. Be alert! While seeing someone... Try this. You can try it right now, looking at me. What is happening? You can look at me by the eyes, and when I say "by the eyes," it means you are not aware that you are hidden behind the eyes. You can look at me through the eyes, and when I say "through the eyes," then the eyes are just in between you and me. You are standing there behind the eyes, looking through the eyes, just as if someone looks through a window or specs.

Have you seen some clerk in a bank looking from above his specs? The specs have slipped down on his nose, and he looks. Just look that way at me, towards me, as if you are looking from above your eyes, as if the eyes have slipped down a little on your nose and you are standing behind looking at me. Suddenly you will feel a change in the quality. Your focus changes; eyes become just doors. This becomes a meditation.

When hearing, just hear through the ears and remain aware of your inner center. When touching, just touch through the hand and remember the inner one who is hidden behind. From any sense you can have a feeling of the inner center, and every sense goes to the inner center. It has to report. That is why, when you are seeing me and you are hearing me, when you see me through the eyes and you hear me through the ears, deep down within you know that you are seeing the same man whom you are also hearing.

If I have some body odor your nose will smell it. Then three different senses report to one center. That is why you can coordinate. Otherwise it will be difficult: if your eyes see and your ears hear, it will be difficult to know whether you are hearing the same man whom you are seeing or two different ones, because these two senses are different and they never meet. Your eyes have never known about your ears and your ears have not heard about your eyes. They don't know each other, they have never met; they have not even been introduced.

So how does everything become synthetic? Ears hear, eyes see, hands touch, the nose smells, and suddenly somewhere inside you know that this is the same man that you are hearing and seeing and touching and smelling. This knower is different from the senses. Every sense reports to this knower, and in this knower, in the center, everything falls, fits and becomes one. This is miraculous.

I am one, outside you. I am one! My body and body's presence, my body odor, my speaking, are one. Your senses will divide me. Your ears will report if I say something, your nose will report if there is some odor, your eyes will report if I can be seen and am visible. They will divide me into parts. But again, somewhere within you, I will become one. Where I become one within you is your center of being. That is your awareness, and you have forgotten it completely. This forgetfulness is the ignorance, and the awareness will open the doors for self-knowledge. And you cannot know yourself in any other way.

"WHEN VIVIDLY AWARE THROUGH SOME PARTICULAR SENSE, KEEP IN THE AWARENESS." Remain with the awareness; keep in the awareness; remain alert. It is difficult in the beginning. We go on falling asleep, and it seems arduous to look through the eyes. It is easy to look "by" the eyes. In the beginning you will feel a certain strain -- if you try to look through the eyes. Not only will you feel a strain; the person you look at will also feel a strain.

If you look at someone through the eyes, he will feel as if you are trespassing upon him, as if you are doing something unmannerly. If you look through the eyes, the other will become aware suddenly that you are not behaving properly, because your look will become piercing, your look will go deeper. If it comes from your depth, it will penetrate to the other's depth. That is why society has a built-in security: don't look too deeply into anyone unless you are in love. If you are in love, you can look deeply into the other; you can penetrate to the very depth because the other is not afraid. The other can be naked, totally naked, the other can be vulnerable, the other can be open to you. But ordinarily, if you are not in love, you are not allowed to see directly, to see penetratingly.

In India, a person who looks in such a way, penetratingly at someone, is called a LUCHCHA. A LUCHCHA means a seer. The word LUCHCHA comes from LOCHAN; LOCHAN means eyes, and LUCHCHA means one who has become eyes towards you. So don't try it on someone you don't know; he will think you are a LUCHCHA.

First try with objects -- a flower, a tree, the stars in the night. They will not feel trespassed upon and they will not object. Rather, they will like it and will feel very good and appreciated. First try with them, then with loving persons -- your wife, your child. Sometimes take your child into your lap and look at him through the eyes, and the child will understand. He will understand more than anyone else because he is still uncrippled by the society, still unperverted, still natural. He will feel deep love if you look through the eyes; he will feel your presence.

Look at your lover or beloved, and then only, by and by, as you get the feel of it and as you become more artful about it, you will be able to look at anyone -- because then no one will be able to know that someone has looked so deeply. And once you have this art of standing always alert behind your senses, the senses cannot deceive you. Otherwise the senses deceive you.

In a world which is just an appearance, they have deceived you to feel it as real. If you can look through the senses and remain alert, the world will by and by appear to you as illusory, dream-like, and you will be able to penetrate to the substance -- to the very substance of it. That substance is the BRAHMAN.

 

 

Ps.

 To read the whole text (Chapter 39).in english by OSHO go to the web page :

 In English.

Click on

OSHO Satsang Theatre   ( TEXT  )

Ds.

 

 

 [1]Hur sammansätts allt?

[2]Direkt översatt: ögon mot dig. Osho kommer från Indien och det är därifrån ordet härstammar.